Quảng cáo
  • Bài 1 trang 9 Tập bản đồ Địa lí 7

    Dựa vào nội dung SGK, hãy điền nội dung phù hợp vào chỗ chấm (…) trong bảng dưới đây để thấy rõ những đặc điểm tự nhiên, thuận lợi, khó khăn của đới nóng trong hoạt động nông nghiệp.

    Xem lời giải
  • Quảng cáo