Bài 8 trang 96 SGK Hóa học 10

Cho một lượng đơn chất halogen

Quảng cáo

Đề bài

Cho một lượng đơn chất halogen tác dụng hết với magie thu được 19g magie halogenua. Cũng lượng đơn chất halogen đó tác dụng hết với nhôm tạo ra 17,8g nhôm halogenua. Xác định tên và khối lượng đơn chất halogen nói trên.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Gọi X là kí hiệu nguyên tử khối của halogen; a là số mol của halogen X2

X2 + Mg \(\xrightarrow{{{t^0}}}\) MgX2

a     →            a          (mol)

 3X2  + 2Al \(\xrightarrow{{{t^0}}}\) 2AlX3

a        →          \(\dfrac{2}{3}a\)  (mol)

\(\left\{ \begin{gathered}
{m_{Mg{X_2}}} = a(24 + 2X) = 19\,\,\,\,\,\,\,\,(1) \hfill \\
{m_{Al{X_3}}} = \dfrac{2}{3}a(27 + 3X) = 17,8\,\,(2) \hfill \\
\end{gathered} \right. = > X = ?\)

=> a =? 

=> mX2 = ?

Lời giải chi tiết

Gọi X là kí hiệu nguyên tử khối của halogen; a là số mol của halogen X2

X2 + Mg \(\xrightarrow{{{t^0}}}\) MgX2

    a      →      a          (mol)

 3X2  + 2Al \(\xrightarrow{{{t^0}}}\) 2AlX3

a           →        \(\dfrac{2}{3}a\)   (mol)

\(\begin{gathered}
\left\{ \begin{gathered}
{m_{Mg{X_2}}} = a(24 + 2X) = 19\,\,\,\,\,\,\,\,(1) \hfill \\
{m_{Al{X_3}}} = \dfrac{2}{3}a(27 + 3X) = 17,8\,\,(2) \hfill \\
\end{gathered} \right. = > X = ? \hfill \\
\Rightarrow (24 + 2X).17,8 = \dfrac{2}{3}(27 + 3X).19 \hfill \\
\Rightarrow 427,2 + 35,6X = 342 + 38X \hfill \\
\Rightarrow 2,4X = 85,2 \hfill \\
\Rightarrow X = 35,5 \hfill \\
\end{gathered} \)

Vây X là nguyên tố Clo

Thế X = 35,5 vào (1) =>\(a = \dfrac{{19}}{{24 + 35,5.2}} = 0,2\,(mol)\)

Khối lượng của halogen: mCl2 = 0,2.71 = 14,2 (g)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close