Bài 8 trang 219 SGK hóa học 12 nâng cao

Xác định thành phần % khối lượng của mỗi kim loại trong hợp kim

Quảng cáo

Đề bài

Hòa tan hết \(3,0\) gam hợp kim của đồng và bạc trong axit nitric loãng, đun nóng thu được \(7,34\) gam hỗn hợp muối nitrat. Xác định thành phần \(\%\) khối lượng của mỗi kim loại trong hợp kim.

Lời giải chi tiết

Đặt

\(\left\{ \matrix{
Cu(xmol) \hfill \cr 
Ag(ymol) \hfill \cr} \right. \Rightarrow 64x + 108y = 3(*)\) 

\(\eqalign{
& 3Cu + 8HN{O_3} \to 3Cu{(N{O_3})_2} + 2N{O} \uparrow + 4{H_2}O\,\,\,\,\,\,\,\,\,\left( 1 \right) \cr 
& \,\,x\buildrel {} \over
\longrightarrow {{8x} \over 3}\,\,\,\,\;\;\;\;\buildrel {} \over
\longrightarrow \,\,\,\,\,x\;\;\;\;\;\;\;\;\;\buildrel {\,\,} \over
\longrightarrow \,\,\,{{2x} \over 3} \cr 
& 3Ag + 4HN{O_3} \to 3AgN{O_3} + NO \uparrow + 2{H_2}O\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\left( 1 \right) \cr 
& \,\,\,y\;\;\buildrel {} \over
\longrightarrow\; {{4y} \over 3}\,\;\;\;\buildrel {} \over
\longrightarrow y\,\,\,\,\,\;\;\;\;\;\;\buildrel {} \over
\longrightarrow {y \over 3} \cr} \)

Ta có \(188x + 170y = 7,34\) (2*)

Giải hệ (*) và (2*) ta được 

\(\left\{ \matrix{
x = 0,03 \hfill \cr 
y = 0,01 \hfill \cr} \right.\)

Thành phần \(\%\) khối lượngcủa mỗi kim loại

\(\% {m_{Cu}} = {{0,03.64} \over 3}.100 = 64\%  \Rightarrow \% {m_{Ag}} = 100 - 64 = 36\% .\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close