Quảng cáo
 • Bài 1 trang 33 Tập bản đồ Địa lí 11

  Giải bài 1 trang 33 tập bản đồ Địa lí 11, Quan sát lược đồ Địa hình và khoáng sản Liên bang Nga (LB Nga), em hãy xác định vị trí địa lý của LB Nga: ........

  Xem lời giải
 • Bài 2 trang 33 Tập bản đồ Địa lí 11

  Giải bài 2 trang 33 tập bản đồ Địa lí 11, Địa hình LB Nga được chia làm mấy miền chính? Trình bày tóm tắt đặc điểm địa hình và các khoáng sản chính của mỗi miền: ..............................

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
 • Bài 3 trang 34 Tập bản đồ Địa lí 11

  Giải bài 3 trang 34 tập bản đồ Địa lí 11, Vị trí địa lí và tài nguyên thiên nhiên của LB Nga có những thuận lợi và khó khăn gì cho sự phát triển kinh tế của LB Nga: ................

  Xem lời giải
 • Bài 4 trang 34 Tập bản đồ Địa lí 11

  Giải bài 4 trang 34 tập bản đồ Địa lí 11, Dựa vào bảng số liệu 8.2, hình 8.4 và nội dung bài học, em hãy nêu các đặc điểm dân cư của LB Nga. Các đặc điểm đó có thuận lợi và khó khăn gì cho sự phát triển kinh tế: ...................................

  Xem lời giải