Quảng cáo
 • Bài 1 trang 22 vở bài tập Địa lí 9

  Giải bài 1 trang 22 vở bài tập Địa lí 9, Cho bảng số liệu sau a) Vẽ biểu đồ (4 đường đồ thị) thể hiện sự tăng trưởng các tiêu chí ở bảng trên. b) Biểu đồ trên cho thấy (Đánh dấu X vào ý đúng nhất). c) Sản lượng lúa có tốc độ tăng nhanh nhất do

  Xem lời giải
 • Bài 3 trang 24 vở bài tập Địa lí 9

  Giải bài 3 trang 24 vở bài tập Địa lí 9, Hãy điền vào lượng đồ sau các vùng chăn nuôi nhiều trâu bò, lợn, gia cầm

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
  decumar
  Quảng cáo