Quảng cáo
 • pic

  Câu 1 trang 66 SGK tin học 8

  Em hãy nêu một vài ví dụ về hoạt động lặp với số lần chưa biết trước.

 • pic

  Câu 2 trang 66 SGK tin học 8

  Hãy phát biểu sự khác biệt giữa câu lệnh lặp với số lần lặp cho trước và câu lệnh lặp với số lần lặp chưa biết trước.

 • Quảng cáo
 • pic

  Câu 3 trang 66 SGK tin học 8

  Hãy tìm hiểu các thuật toán sau đây và cho biết khi thực hiện thuật toán, máy tính sẽ bao nhiêu vòng lặp?...

 • pic

  Câu 4 trang 67 SGK tin học 8

  Hãy tìm hiểu mỗi đoạn chương trình Pascal sau đây và cho biết với đoạn lệnh đó chương trình thực hiện bao nhiêu vòng lặp. Hãy rút ra nhận xét của em.

Gửi bài Gửi bài