Bài 7 trang 266 SGK hóa học 12 nâng cao

Tính khối lượng dung dịch CuSO4 5% thu được từ 0,15 tấn nguyên liệu chứa 80% CuS. Hiệu suất của quá trình là 80%

Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 12 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Quảng cáo

Đề bài

Có thể điều chế thuốc diệt nấm dung dịch 5% CuSO4 theo sơ đồ sau :

                        \(CuS \to CuO \to CuS{O_4}\)

a) Hãy viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra.

b) Tính khối lượng dung dịch CuSO4 5%  thu được từ 0,15 tấn nguyên liệu chứa 80% CuS. Hiệu suất của quá trình là 80%.

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

a) Phương trình hóa học: 

\(\eqalign{
& 2CuS + 3{O_2} \to 2CuO + 2S{O_2} \uparrow \cr 
& CuO + {H_2}S{O_4} \to CuS{O_4} + {H_2}O. \cr} \)

b) Khối lượng của CuS trong 0,15 tấn nguyên liệu là:

   \(0,15.{{80} \over {100}} = 0,12\text{ tấn}\)

Sơ đồ hợp thức: 

\(\eqalign{
& \;\;\;\;CuS \;\;\;\longrightarrow\;\; CuS{O_4} \cr 
& \;\;\;\;96(g)\;\; \longrightarrow \,160\left( g \right) \cr  
& 0,12\text{ tấn} \buildrel {H\% = 80\% } \over
\longrightarrow\;\;\; ? \text{ tấn}\cr} \)

Khối lượng CuSO4 tinh khiết thu được:  

\({m_{CuS{O_4}}} = 0,12.{{160.80} \over {96.100}} = 0,16\text{ tấn}\)

Khối lượng dung dịch CuSO4 5% thu được:

\({m_\text{dd}} {_{CuS{O_4}}} = {{0,16.100} \over 5} = 3,2\text{ tấn}\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close