Bài 7 trang 219 SGK hóa học 12 nâng cao

Hãy thực hiện những biến đổi sau:

Quảng cáo

Đề bài

Hãy thực hiện những biến đổi sau:

a) Từ bạc nitrat điều chế kim loại bạc bằng hai phương pháp.

b) Từ kẽm sunfua và kẽm cacbonat điều chế kim loại kẽm bằng hai phương pháp

c) Từ thiếc (IV) oxit điều chế kim loại thiếc

d) Từ chì sunfua điều chế kim loại chì.

Lời giải chi tiết

a) Từ bạc nitrat điều chế kim loại bạc bằng hai phương pháp.

+ Phương pháp 1: Điện phân: 

\(4AgN{O_3} + 2{H_2}O\buildrel {đpdd} \over
\longrightarrow 2Ag + {O_2} \uparrow + 4HN{O_3}\)

+ Phương pháp 2: Nhiệt phân: 

\(2AgN{O_3}\buildrel {{t^0}} \over
\longrightarrow 2Ag + {O_2} \uparrow + 2N{O_2} \uparrow \)

b) Từ kẽm sunfua và kẽm cacbonat điều chế kim loại kẽm bằng hai phương pháp

* Từ \(ZnS\) điều chế \(Zn\) bằng 2 phương pháp

+ Phương pháp 1: Nung \(ZnS\) trong oxi. Dùng khí \(CO\) khử \(ZnO\) thu được \(Zn\).

\(\eqalign{
& ZnS +{3 \over 2} {O_2}\buildrel {{t^0}} \over
\longrightarrow ZnO + S{O_2} \cr 
& ZnO + CO\buildrel {{t^0}} \over
\longrightarrow Zn + C{O_2} \cr} \)

+ Phương pháp 2: Hòa tan \(ZnS\) trong dung dịch \(HCl\), điện phân dung dịch \(ZnCl_2\) thu được \(Zn\).

\(\eqalign{
& ZnS + 2HCl\buildrel {} \over
\longrightarrow ZnC{l_2} + {H_2}S \uparrow \cr 
& ZnC{l_2}\buildrel {đpdd} \over
\longrightarrow Zn + C{l_2} \uparrow \cr} \)

* Từ \(ZnCO_3\) điều chế \(Zn\) bằng hai phương pháp tương tự \(ZnS\)

c) Từ thiếc (IV) oxit điều chế kim loại thiếc

Dùng khí \(CO\) khử \(SnO_2\) thu được \(Sn \): 

\(Sn{O_2} + CO\buildrel {{t^0}} \over
\longrightarrow Sn + C{O_2} \uparrow \)

d) Từ chì sunfua điều chế kim loại chì.

Nung \(PbS\) trong oxi. Dùng khí \(CO\) khử \(PbO\) thu được \(Pb\)

\(\eqalign{
& PbS + {3 \over 2}{O_2}\buildrel {{t^0}} \over
\longrightarrow PbO + S{O_2} \cr 
& PbO + CO\buildrel {{t^0}} \over
\longrightarrow Pb + C{O_2} \cr} \)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close