Quảng cáo
 • Bài 1 trang 10 Tập bản đồ Địa lí 8

  Giải bài 1 trang 10 tập bản đồ Địa lí 8, Dựa vào số liệu ở bảng 7.2 trong SGK, hãy vẽ biểu đồ cơ cấu GDP của ba nước Nhật Bản, Trung Quốc và Lào.

  Xem lời giải
 • Bài 2 trang 10 Tập bản đồ Địa lí 8

  Giải bài 2 trang 10 tập bản đồ Địa lí 8, Dựa vào bảng số liệu và biểu đồ đã vẽ, hãy so sánh giá trị nông nghiệp và dịch vụ trong GDP của từng nước so với hai nước còn lại như thế nào (cao, thấp, trung bình)? Ghi kết quả này vào chỗ chấm (…) của bảng dưới đây:

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
 • Bài 3 trang 10 Tập bản đồ Địa lí 8

  Giải bài 3 trang 10 tập bản đồ Địa lí 8, Liên hệ giữa các giá trị nêu trên với mức thu nhập của các nước, hãy rút ra kết luận và hoàn chỉnh các nhận xét dưới đây:

  Xem lời giải
 • Bài 4 trang 10 Tập bản đồ Địa lí 8

  Giải bài 4 trang 10 tập bản đồ Địa lí 8, Dựa vào nội dung SGK trang 23, em hãy nêu ba đặc điểm chính về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của châu Á vào chỗ chấm (…).

  Xem lời giải