Quảng cáo
  • pic

    Mục IV trang 130 Vở bài tập Sinh học 7

    Giải mục IV Thu hoạch trang 130 VBT Sinh học 7: Tổng kết những nội dung tìm hiểu thành một báo cáo. Mỗi nhóm thông báo kết quả trước 5 – 10 phút. Em hãy viết báo cáo theo mẫu sau:

Gửi bài Gửi bài