Bài 6 trang 157 SGK Hóa học lớp 12 nâng cao

Nung 4,84 gam hỗn hợp NaHCO3 và KHCO3 đến phản ứng hoàn toàn thu được 0,56 lít CO2 (đktc). Xác định khối lượng của mỗi muối trong hỗn hợp trước và sau khi nung.

Quảng cáo

Đề bài

Nung \(4,84\) gam hỗn hợp \(NaHC{O_3}\) và \(KHC{O_3}\) đến phản ứng hoàn toàn thu được \(0,56\) lít \(C{O_2}\) (đktc). Xác định khối lượng của mỗi muối trong hỗn hợp trước và sau khi nung.

Lời giải chi tiết

Đặt

\(\eqalign{
& \left\{ \matrix{
NaHC{O_3}:x\,mol \hfill \cr 
KHC{O_3}:y\,mol \hfill \cr} \right. \cr 
& 2NaHC{O_3}\buildrel {{t^0}} \over
\longrightarrow Na_2C{O_3} + C{O_2} \uparrow + {H_2}O \cr 
& \;\;x \;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\to \;\;{x \over 2}\;\;\;\;\;\;\;\; \to \;\;{x \over \matrix{
2 \hfill \cr 
\hfill \cr} } \cr 
& 2KHC{O_3}\buildrel {{t^0}} \over
\longrightarrow {K_2}C{O_3} + C{O_2} \uparrow + {H_2}O \cr 
&\;\; y \;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\to \;\;{y \over 2}\;\;\;\;\;\;\;\to \;\;{y \over 2} \cr 
& \Rightarrow {n_{C{O_2}}} = {x \over 2} + {y \over 2} = {{0,56} \over {22,4}} \Leftrightarrow x + y = 0,05. \cr 
& \cr} \)

Ta có:

\(\left\{ \matrix{
x + y = 0,05 \hfill \cr 
84x + 100y = 4,84 \hfill \cr} \right. \Leftrightarrow \left\{ \matrix{
x = 0,01 \hfill \cr 
y = 0,04 \hfill \cr} \right.\)

Khối lượng mỗi muối trong hỗn hợp trước phản ứng:

\(\eqalign{
& {m_{NaHC{O_3}}} = 0,01.84 = 0,84(g); \cr 
& {m_{KHC{O_3}}} = 0,04.100 = 4(g) \cr} \)

Khối lượng mỗi muối sau phản ứng:

\(\eqalign{
& {m_{N{a_2}C{O_3}}} = {{0,01} \over 2}.106 = 0,53; \cr 
& {m_{{K_2}C{O_3}}} = {{0,04} \over 2}.138 = 2,76(g). \cr} \)

loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close