Quảng cáo
 • pic

  Mục I,II trang 121,122,123 Vở bài tập Sinh học 7

  Giải mục I,II Bằng chứng về mối quan hệ giữa các nhóm động vật, Cây phát sinh giới Động vật trang 121,122,123 VBT Sinh học 7: Trên hình 56.2A, hãy gạch chân một nét những đặc điểm của lưỡng cư cổ giống với cá vây chân cổ

 • pic

  Câu hỏi 1 trang 123 Vở bài tập Sinh học 7

  Giải câu hỏi 1 trang 123 VBT Sinh học 7: Trình bày ý nghĩa và tác dụng của cây phát sinh giới Động vật.

 • Quảng cáo
 • pic

  Câu hỏi 2 trang 123 Vở bài tập Sinh học 7

  Giải câu hỏi 2 trang 123 VBT Sinh học 7: Cá voi có quan hệ họ hàng gần với hươu sao hơn hay với cá chép hơn. Em hãy đánh dấu × vào ô trống ở đầu câu trả lời đúng.

Gửi bài Gửi bài