Quảng cáo
 • pic

  Mục I,II,III trang 119,120 Vở bài tập Sinh học 7

  Giải mục I,II,III Sinh sản vô tính, Sinh sản hữu tính, Sự tiến hóa các hình thức sinh sản hữu tính trang 119,120 VBT Sinh học 7: Hãy cho biết ở Động vật không xương sống, những đại diện nào có hình thức sinh sản vô tính bằng cách phân đôi hoặc mọc chồi.

 • pic

  Câu hỏi 1 trang 120 Vở bài tập Sinh học 7

  Giải câu hỏi 1 trang 120 VBT Sinh học 7: Hãy kể tên các hình thức sinh sản ở động vật và sự phân biệt các hình thức sinh sản đó. Em hãy điền các thông tin còn thiếu vào các chỗ trống trong bảng sau:

 • Quảng cáo
 • pic

  Câu hỏi 2 trang 121 Vở bài tập Sinh học 7

  Giải câu hỏi 2 trang 121 VBT Sinh học 7: Giải thích sự tiến hóa hình thức sinh sản hữu tính, cho ví dụ:

Gửi bài Gửi bài