Bài 5 trang 9 SGK Hoá học 10

Nguyên tử kẽm có bán kính

Quảng cáo

Đề bài

Nguyên tử kẽm có bán kính r = 1,35.10-1 nm và có khối lượng nguyên tử là 65 u.

a) Tính khối lượng riêng của nguyên tử kẽm.

b) Thực tế hầu như toàn bộ khối lượng nguyên tử tập trung ở hạt nhân với bán kính r = 2.10-6 nm. Tính khối lượng riêng của hạt nhân nguyên tử kẽm.

Cho biết Vhình cu= \( \frac{4}{3}\).πr3.

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

a) rZn = 1,35.10-1 nm = 0,135.10-7 cm (1 nm = 10-9 m)

1u = 1,6605. 10-24 g

( Vì 1u = 1,6605. 10-27 kg )

mZn = 65 x 1,6605.10-24 g = 107,9.10-24 g

Vnguyên tử Zn = \( \frac{4}{3}\).π.r3 = \( \frac{4}{3}\).π.(0,135.10-7)3 = 10,3.10-24 cm3.

Dnguyên tử Zn = \( \frac{m}{V}= \frac{107,9.10^{-24}}{10,3.10^{-24}}\) = 10,48g/cm3.

b) mhạt nhân Zn = 65u  => 107,9 x 10-24 gam

rhạt nhân Zn = 2.10-6 nm = (2.10-6 x 10-7)cm = 2.10 -13cm

V hạt nhân nguyên tử Zn =  \( \frac{4}{3}\).π.(2.10 -13) 3 = 33,49.10-39 cm3        

hạt nhân nguyên tử Zn = \( \frac{107,9.10^{-24}}{33,49.10^{-39}}\) = 3,22.1015 g/cm3   

                            = 3,22.109 tấn/cm3   

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Bài 1. Thành phần nguyên tử
Quảng cáo
list
close
Gửi bài