Bài 5 trang 219 SGK hóa học 12 nâng cao

Xác định khối lượng cađimi tách ra và thành phần muối tạo nên trong dung dịch

Quảng cáo

Đề bài

Nhúng tấm kẽm vào dung dịch chứa \(14,64\) gam cađimi clorua. Sau phản ứng khối lượng tấm kẽm tăng lên \(3,29\) gam. Xác định khối lượng cađimi tách ra và thành phần muối tạo nên trong dung dịch.

Lời giải chi tiết

Đặt số mol \(Zn\) tham gia phản ứng là \(x\) (mol)

\(\eqalign{
& Zn + CdC{l_2} \to ZnC{l_2} + Cd \downarrow \cr 
& x\;\;\; \to \;\;x\,\,\,\,\,\,\,\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\buildrel {} \over
\longrightarrow x \cr} \) 

Sau phản ứng khối lượng tấm kẽm tăng lên \(3,29\) gam do đó:

\({m_\text{tăng }} = (112 - 65)x = 3,29\)

\(\Rightarrow 47x = 3,29 \Rightarrow x = 0,07\,mol\)

Ta có

+ Khối lượng \(Cd\) tách ra là: \(m= 0,07.112= 7,84\) (g).

+ Thành phần muối tạo trong dung dịch sau phản ứng:

  \(ZnC{l_2}:0,07{\rm{ }}\;mol;\)

  \(CdC{l_{2\;\text{dư}}}={{14,64} \over {183}} - 0,07 = 0,01\;mol\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close