Bài 5 trang 157 SGK Hóa học lớp 12 nâng cao

So sánh tính chất hóa học của hai muối NaHCO3 VÀ Na2CO3. Viết phương trình hóa học minh họa.

Quảng cáo

Đề bài

So sánh tính chất hóa học của hai muối \(NaHC{O_3}\) và \(N{a_2}C{O_3}\). Viết phương trình hóa học minh họa.

Lời giải chi tiết

Bảng so sánh tính chất hóa học của hai muối \(NaHC{O_3}\) và \(N{a_2}C{O_3}\)

Tính chất

                           \(NaHC{O_3}\)

        \(N{a_2}C{O_3}\)           

Tính tan trong nước

Ít tan. Trong dung dịch phân li hoàn toàn thành ion

 \(NaHC{O_3} \to N{a^ + } + HCO_3^ - \)

Tan nhiều. Trong dung dịch phân li hoàn toàn thành ion

 \(N{a_2}C{O_3} \to 2N{a^ + } + C{O_3}^{2-}\)

Phân hủy bởi nhiệt

Bị phân hủy bởi nhiệt.

\(2NaHC{O_3}\buildrel {{t^0}} \over
\longrightarrow N{a_2}C{O_3} + C{O_2} \uparrow + {H_2}O\)

Bền với nhiệt

Tính chất lưỡng tính

Vừa có tính axit vừa có tính bazơ

\(\eqalign{
& HCO_3^ - + O{H^ - } \to CO_3^{2 - } + {H_2}O \cr 
& HCO_3^ - + {H^ + } \to C{O_2} \uparrow + {H_2}O \cr} \)

Chỉ có tính bazơ.

 \(CO_3^{ - 2} + 2{H^ + } \to C{O_2} \uparrow  + {H_2}O\)

Thủy phân cho môi trường kiềm

 

\(HCO_3^ - + {H_2}O \mathbin{\lower.3ex\hbox{$\buildrel\textstyle\rightarrow\over
{\smash{\leftarrow}\vphantom{_{\vbox to.5ex{\vss}}}}$}} O{H^ - } + {H_2}C{O_3}\)

Yếu hơn.

 

\(CO_3^{2 - } + {H_2}O \mathbin{\lower.3ex\hbox{$\buildrel\textstyle\rightarrow\over
{\smash{\leftarrow}\vphantom{_{\vbox to.5ex{\vss}}}}$}} O{H^ - } + HCO_3^ - \)

Mạnh hơn.

loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close