Bài 5 trang 108 SGK Hóa học 10

Trong phòng thí nghiệm có

Quảng cáo

Đề bài

Trong phòng thí nghiệm có canxi oxit, nước, MnO2, axit H2SO4 70% (D = 1,61g/cm3) và NaCl. Hỏi cần phải dùng những chất gì và với lượng chất là bao nhiêu để điều chế 254 g clorua vôi?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Viết PTHH điều chế CaOCl2 theo sơ đồ sau

\(\left. \begin{gathered}
CaO\xrightarrow{{ + {H_2}O}}Ca{(OH)_2} \hfill \\
NaCl\xrightarrow{{ + {H_2}S{O_4}\,dac}}HCl\xrightarrow{{ + Mn{O_2}}}C{l_2} \hfill \\
\end{gathered} \right\}\xrightarrow{{}}CaOC{l_2}\)

Đổi số mol CaOCl=?

Sau đó viết PTHH, tính toán số mol các chất đầu bài cần tìm theo số mol của CaOCl2

Lời giải chi tiết

\(n_{CaOCl_{2}}\) =\(\dfrac{254}{127}\) =  2 mol

Phương trình hóa học của phản ứng:

CaO + H2O → Ca(OH)2

2 mol                 2 mol

NaCl + H2SO4 \(\overset{t^{\circ}}{\rightarrow}\) NaHSO4  + HCl

8 mol                                      8 mol

MnO2+ 4HCl → MnCl2  +  Cl2  +2H2O

2mol      8mol                      ← 2 mol

Cl2  +  Ca(OH)2  →   CaOCl2  + H2O

2 mol ←2 mol     ←  2 mol

Khối lượng các chất:

Theo phương trình: \({n_{Mn{O_2}}} = {n_{C{l_2}}} = {n_{CaOC{l_2}}} = 2\,\,mol\)

\({m_{Mn{O_2}}} = 87.2 = 174\,\,gam\)

\({n_{{H_2}S{O_4}}} = {n_{HCl}} = 4{n_{C{l_2}}} = 8\,\,mol\)

\( \to {m_{{H_2}S{O_4}}} = 8.98 = 784\,\,gam\)

\( \to {m_{dd\,\,{H_2}S{O_4}(70\% )}} = \dfrac{{784.100}}{{70}} = 1120\,\,gam\)

\( \to {V_{dd\,\,{H_2}S{O_4}(70\% )}} = \dfrac{{{m_{dd\,\,{H_2}S{O_4}}}}}{D} = \dfrac{{1120}}{{1,61}} = 695,65\,\,ml\)

\({n_{NaCl}} = {n_{HCl}} = 4{n_{C{l_2}}} = 8\,\,mol\)

\( \to {m_{NaCl}} = 8.58,5 = 465g\)

\({n_{CaO}} = {n_{Ca{{(OH)}_2}}} = {n_{C{l_2}}} = 2\,\,mol\)

\( \to {m_{CaO}} = 2.56 = 112g\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close