Quảng cáo
 • Bài 1 trang 55

  Cho ba tam giác cân MAB, NAB, PAB có chung cạnh đáy AB. Chứng minh ba điểm M, N, P thẳng hàng.

  Xem chi tiết
 • Bài 2 trang 55

  Cho góc xOy bằng \({45^o}\) và điểm M nàm trong góc xOy. Vẽ điểm N sao cho Ox là trung trực của MN, vẽ điểm P sao cho Oy là đường trung trực của MP.

  Xem chi tiết
 • Quảng cáo
  decumar
  Quảng cáo
 • Bài 3 trang 55

  Bài 3 trang 55 Cho hai điểm A, B là vị trí của hai nhà máy cùng về mpptj phía bờ sông là đường thẩng a. Vẽ điểm C sao cho a là đường trung trực của AC. Lấy điểm M tùy yá trên a

  Xem chi tiết