Quảng cáo
 • pic

  Mục 1,2,3 trang 87,88 Vở bài tập Sinh học 6

  Giải mục 1,2,3 phân loại thực vật là gì, các bậc phân loại, các ngành thực vật và ghi nhớ trang 87,88 VBT Sinh học 6: Hãy chọn một trong hai từ sau đây: giống nhau, khác nhau để điền vào chỗ trống cho thích hợp

 • pic

  Bài tập trang 88 Vở bài tập Sinh học 6

  Giải bài tập trang 88 VBT Sinh học 6: Em hãy lựa chọn các cụm từ thích hợp ở cột B để hoàn thành mỗi câu ở cột A . Hãy viết vào phần trả lời

 • Quảng cáo

Gửi bài