Quảng cáo
 • pic

  Mục 1,2 trang 85,86 Vở bài tập Sinh học 6

  Giải mục 1,2 cây một lá mầm và cây hai lá mầm, đặc điểm phân biệt giữa lớp Một lá mầm và lớp Hai lá mầm, ghi nhớ trang 85,86 VBT Sinh học 6: Phân biệt cây Hai lá mầm và cây Một lá mầm theo mẫu sau:

 • pic

  Câu hỏi 4 trang 86 Vở bài tập Sinh học 6

  Giải câu hỏi 4 trang 86 VBT Sinh học 6: Hãy đánh dấu x vào đâu câu trả lời đúng

 • Quảng cáo

Gửi bài