Bài 4 trang 93 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 :

Giải bài tập Liệt kê các tập hợp con của tập hợp C và tập hợp D dưới đây :

Quảng cáo

Đề bài

Liệt kê các tập hợp con của tập hợp C và tập hợp D dưới đây :

\(\eqalign{  & a)\;C = \left\{ {1;2} \right\}  \cr   & b)\;D = \left\{ {a;b;c} \right\}. \cr} \)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tập hợp M là tập con của tập hợp A nếu mọi phần tử của M đều là phần tử của A

Chú ý: Tập hợp A luôn có 2 tập con là tập Ø và chính nó.

Lời giải chi tiết

a) Các tập con của C là: Ø; {1}; {2}; C

b) Các tập con của D là: Ø; {a}; {b}; {c}; {a;b}; {a;c}; {b;c}; D

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close