Bài 4 trang 256 SGK Vật lí 11 Nâng cao

Mắt viễn nhìn rõ

Quảng cáo

Mắt viễn nhìn rõ được vật đặt cách mắt gần nhất 40 cm. Tính độ tụ của kính phải đeo để có thể nhìn rõ vật đặt cách mắt gần nhất là 25cm trong hai trường hợp:

       a) Kính đeo sát mắt.

       b) Kính đeo cách mắt 1cm.

Giải

Ta có OCC = 40 (cm)

      a) Khi đeo sát mắt, mắt thấy ảnh ảo của vật tại CC:

d' = -(OCC - l ) = - OCC = - 40 (cm)

(Vì kính đeo sát mắt nên l = 0 )

d = 25 (cm)

\( \Rightarrow {1 \over f} = {1 \over d} + {1 \over {d'}} = {1 \over {25}} - {1 \over {40}}\)

\(\Rightarrow f = 66,67\left( {cm} \right)\)

\(\Rightarrow D = 1,5\,dp\)

    b) Kính đeo cách mắt 1 cm, l = 1 cm.

\( \Rightarrow\) d' = - (OCC - l ) = - (40 - 1) = - 39 (cm)

   d = (25 – 1) = 24 (cm)

\( \Rightarrow {1 \over f} = {1 \over d} + {1 \over {d'}} = {1 \over {24}} - {1 \over {39}} \Rightarrow f = 62,4\left( {cm} \right)\)

\(\Rightarrow D = 1,602\,dp\)

 Loigiaihay.com


Quảng cáo

Gửi bài