Bài 4 trang 233 sách giáo khoa hóa học 12 nâng cao

Trình bày cách nhận biết sự có mặt của từng cation trong dung dịch

Quảng cáo

Đề bài

Một dung dịch chúa đồng thời các cation \(C{a^{2 + }};{\rm{ }}A{l^{3 + }};F{e^{3 + }}.\) Trình bày cách nhận biết sự có mặt của từng cation trong dung dịch.

Lời giải chi tiết

* Cách 1 : Nhỏ dung dịch \(NH_3\) từ  từ vào dung dịch cho đến khi kết tủa không còn thay đổi nữa. Lọc thu kết tủa và dung dịch

\(\eqalign{
& A{l^{3 + }} + 3N{H_3} + 3{H_2}O \to Al{(OH)_3} \downarrow + 3NH_4^ + \cr 
& F{{\rm{e}}^{3 + }} + 3N{H_3} + 3{H_2}O \to F{\rm{e}}{(OH)_3} \downarrow + 3NH_4^ + \cr} \) 

Nhỏ dung dịch \(NaOH\) từ từ cho đến dư vào kết tủa.

+ Thu được kết tủa nâu đỏ không tan \( \Rightarrow F{\rm{e}}{(OH)_3} \Rightarrow F{{\rm{e}}^{3 + }}\) .

Lọc thu dung dịch.Thổi \(CO_2\) từ từ vào dung dịch.

+Thấy kết tủa xuất hiện \(\Rightarrow Al{(OH)_3} \Rightarrow A{l^{3 + }}\)

\(Al(OH)_4^ -  + C{O_2} \to Al{(OH)_3} \downarrow  + HCO_3^ - \)

Nhỏ dung dịch \(N{a_2}C{O_3}\) vào dung dịch

+ Kết tủa trắng xuất hiện \( \Rightarrow C{a^{2 + }}:\)

\(C{a^{2 + }} + CO_3^{2 - } \to CaC{{\rm{O}}_3} \downarrow \)

* Cách 2: Nhỏ dung dịch \({(N{H_4})_2}{C_2}{O_4}\) vào dung dịch

+ Kết tủa trắng xuất hiện \( \Rightarrow C{a^{2 + }}:C{a^{2 + }} + {C_2}O_4^{2 - } \to Ca{C_2}{{\rm{O}}_4} \downarrow\)

Lọc bỏ kết tủa, thu dung dịch.Nhỏ dung dịch \(NaOH\) từ từ vào dung dịch cho đến khi kết tủa không còn thay đổi nữa.

+ Thu được kết tủa nâu đỏ \( \Rightarrow F{{\rm{e}}^{3 + }}:F{{\rm{e}}^{3 + }} + 3{\rm{O}}{H^ - } \to F{\rm{e}}{(OH)_3} \downarrow .\)

Lọc bỏ kết tủa , thu được dung dịch. Thổi \(CO_2\) từ từ vào dung dịch.

+ Thấy kết tủa xuất hiện \( \Rightarrow Al{(OH)_3} \Rightarrow A{l^{3 + }}\) .

\(Al(OH)_4^ -  + C{O_2} \to Al{(OH)_3} \downarrow  + HCO_3^ - \)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close