Bài 4 trang 183 SGK Hóa học lớp 12 nâng cao

Hãy cho biết: a) Cấu hình electron của các nguyên tử Na, Ca, Al và của các ion Na+, Ca2+, Al3+. b) Tính chất hóa học chung của những kim loại này. c) Tính chất hóa học chung của những ion kim loại này.

Quảng cáo

Đề bài

Hãy cho biết:

a) Cấu hình electron của các nguyên tử \(Na, Ca, Al\) và của các ion \(N{a^ + },{\rm{ }}C{a^{2 + }},{\rm{ }}A{l^{3 + }}\).

b) Tính chất hóa học chung của những kim loại này.

c) Tính chất hóa học chung của những ion kim loại này.

Lời giải chi tiết

a) Cấu hình electron của các nguyên tử:

\(Na:{\rm{ }}1{s^2}2{s^2}2{p^6}3{s^1}\);      

\(Ca:{\rm{ }}1{s^2}2{s^2}2{p^6}3{s^2}3{p^6}4{s^2}\);      

\(Al:{\rm{ }}1{s^2}2{s^2}2{p^6}3{s^2}3{p^1}\).

Cấu hình electron của các ion :

\(N{a^ + }:{\rm{ }}1{s^2}2{s^2}2{p^6}\);         

\(C{a^{2 + }}:{\rm{ }}1{s^2}2{s^2}2{p^6}3{s^2}3{p^6}\);      

\(A{l^{3 + }}:{\rm{ }}1{s^2}2{s^2}2{p^6}\)

b) Tính chất hóa học chung của \(Na, Ca\) và \(Al\) là tính khử.

- Tác dụng với phi kim:

\(\eqalign{
& 4Na + {O_2} \to 2N{a_2}O \cr 
& 2Ca + {O_2} \to 2CaO \cr 
& 4Al + 3{O_2}\buildrel {{t^0}} \over
\longrightarrow 2A{l_2}{O_3} \cr} \)

- Tác dụng với axit:

\(\eqalign{
& 2Na + 2HCl \to 2NaCl + {H_2} \uparrow \cr 
& Ca + 2HCl \to CaC{l_2} + {H_2} \uparrow \cr 
& 2Al + 6HCl \to 2AlC{l_3} + 3{H_2} \uparrow \cr} \)

- Tác dụng với \({H_2}O\):

\(\eqalign{
& 2Na + 2{H_2}O \to 2NaOH + {H_2} \uparrow \cr 
& Ca + 2{H_2}O \to Ca{(OH)_2} + {H_2} \uparrow \cr 
& 2Al + 6{H_2}O \to 2Al{(OH)_3} + 3{H_2} \uparrow \cr} \)

c) Tính chất hóa học chung của các ion \(N{a^ + },C{a^ + }\) và \(A{l^{3 + }}\) là tính oxi hóa yếu.

loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close