Bài 4 trang 157 SGK Hóa học lớp 12 nâng cao

Cho 3,9 gam kim loại K tác dụng với 101,8 gam nước. Tính nồng độ mol và nồng độ phần trăm của chất trong dung dịch thu được. Biết khối lượng riêng của dung dịch đó là 1,056 g/ml.

Quảng cáo

Đề bài

Cho \(3,9\) gam kim loại \(K\) tác dụng với \(101,8\) gam nước. Tính nồng độ mol và nồng độ phần trăm của chất trong dung dịch thu được. Biết khối lượng riêng của dung dịch đó là \(1,056\;g/ml\).

Lời giải chi tiết

Ta có: 

\(\eqalign{
& {n_K} = {{3,9} \over {39}} = 0,1mol \cr 
& 2K + 2{H_2}O \to 2KOH + {H_2} \uparrow \cr 
& 0,1 \;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\,\to \;\;0,1\; \;\;\,\to 0,05 \cr} \)

Khối lượng chất tan thu được là:

 \({m_{KOH}} = 0,1.56 = 5,6(g).\)

Khối lượng dung dịch sau phản ứng:

 \({m_{{\rm{dd}}saupu}} = {m_K} + {m_{{H_2}O}} - {m_{{H_2} \uparrow }} = 3,9 + 101,8 - 0,05.2 = 105,6(g)\)

Nồng độ phần trăm của \(KOH\) trong dung dịch sau phản ứng là:

\(C{\% _{KOH}} = {{5,6} \over {105,6}}.100 = 5,3\% \)

Thể tích dung dịch sau phản ứng:

\({V_{{\rm{dd}}}} = {{105,6} \over {1,056}} = 100\;ml = 0,1\;(l) \Rightarrow {CM_{{{KOH}}}} = {{0,1} \over {0,1}} = 1M\)

loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close