Bài 4 SGK trang 131 hoá học 12 nâng cao

Hãy giải thích: a. Khi điện phân KCl nóng chảy và khi điện phân dung dịch KCl thì sản phẩm thu được là khác nhau.

Quảng cáo

Đề bài

Hãy giải thích:

a. Khi điện phân \(KCl\) nóng chảy và khi điện phân dung dịch \(KCl\) thì sản phẩm thu được là khác nhau.

b. Khi điện phân dung dịch \(KN{O_3}\), dung dịch \({H_2}S{O_4}\) thì sản phẩm thu được là giống nhau.

Lời giải chi tiết

a, Ở catot xảy ra sự khử những chất khác nhau, do đó phương trình điện phân khác nhau.

- Điện phân nóng chảy \(KCl\): 

\(2KCl\buildrel {dpnc} \over
\longrightarrow 2K + C{l_2} \uparrow .\)

- Điện phân dung dịch \(KCl\):

  Ở catot: \(2{H_2}O + 2e \to {H_2} + 2O{H^ - }.\)

  Ở anot: \(2C{l^ - } - 2e \to C{l_{2.}}\)

\(2KCl + 2{H_2}O\mathrel{\mathop{\kern0pt\longrightarrow}
\limits_{mn}^{dp{\rm{dd}}}} 2KOH + {H_2} + C{l_2}.\)

b. Ở catot ion \({H^ + }\) hoặc phân tử \({H_2}O\) bị khử, giải phóng \({H_2}\). Ở anot \({H_2}O\) bị oxi hoá, giải phóng \({O_2}\)

- Điện phân dung dịch \(KN{O_3}\)

 Ở catot: \(2{H_2}O + 2e \to {H_2} + 2O{H^ - }.\)

 Ở anot: \(2{H_2}O - 4e \to 4{H^ + } + {O_2}.\)

\(2{H_2}O\buildrel {dp{\rm{dd}}KN{O_3}} \over
\longrightarrow 2{H_2} + {O_2}\)

- Điện phân dung dịch \({H_2}S{O_4}:\)

  Ở catot: \(2{H^ + } + 2e \to {H_2}\)

  Ở anot: \(2{H_2}O - 4e \to 4{H^ + } + {O_2}.\)

\(2{H_2}O\buildrel {dp{\rm{dd}}{H_2}S{O_4}} \over
\longrightarrow 2{H_2} + {O_2}\)

loigiaihay.com

Quảng cáo
close