Quảng cáo
 • Bài 39.1 trang 64 sách bài tập KHTN 6

  Em hãy ghi lại những điều em thu hoạch được sau khi quan sát ngoài thiên nhiên. a) Địa điểm quan sát: b) Các môi trường trong khu vực quan sát: c) Hoàn thành bảng sau về tên các loài thực vật quan sát được, môi trường sống, vị trí phân loại và vai trò của chúng.

  Xem lời giải
 • Bài 39.2 trang 64 sách bài tập KHTN 6

  Vợt bắt bướm được dùng để bắt các loài động vật nào? A. Bướm, ong, giun đất. C. Bướm, cào cào, châu chấu. B. Kiến, cào cào, chuồn chuồn. D. Châu chấu, tôm đồng, chim sâu.

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
 • Bài 39.3 trang 65 sách bài tập KHTN 6

  Nhận xét về số lượng thực vật, động vật ở các môi trường khác nhau trong địa điểm quan sát. Môi trường nào có độ đa dạng cao nhất?

  Xem lời giải
 • Bài 39.4 trang 65 sách bài tập KHTN 6

  Dưới đây là bảng ghi chép tổng hợp một số loài thực vật, động vật của nhóm các bạn học sinh sau khi được quan sát một khu vực trong tự nhiên. Dựa vào ghi chép này, em hãy dự đoán đặc điểm môi trường của khu vực mà nhóm các bạn đã quan sát. Giải thích tại sao em lại dự đoán như vậy.

  Xem lời giải
 • Bài 39.5 trang 65 sách bài tập KHTN 6

  Kể tên hoặc dán ảnh các loài thực vật, động vật em đã quan sát và chụp được vào môi trường phù hợp trong Hình 39.

  Xem lời giải