Quảng cáo
 • Bài 1 trang 77 vở bài tập Địa lí 9

  Giải bài 1 trang 77 vở bài tập Địa lí 9, Dựa vào lược đồ sau a) Điền tên các tỉnh, thành phố của Đông Nam Bộ vào chỗ chấm (…). b) Nêu tóm tắt ý nghĩa ý trí địa lí của vùng

  Xem lời giải
 • Bài 2 trang 78 vở bài tập Địa lí 9

  Giải bài 2 trang 78 vở bài tập Địa lí 9, Dựa vào bài học, hãy điền những nội dung phù hợp để hoàn chỉnh sơ đồ sau

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
 • Bài 3 trang 78 vở bài tập Địa lí 9

  Giải bài 3 trang 78 vở bài tập Địa lí 9, a) Dựa vào bảng dưới đây, hãy so sánh các tiêu chí phát triển dân cư, xã hội của Đông Nam Bộ so với cả nước (cả nước=100%). Ghi kết quả vào ô trống trong cột “Đông Nam Bộ so với cả nước”. b) Viết nhận xét tóm tắt về tình hình dân cư, xã hội của vùng Đông Nam Bộ.

  Xem lời giải
 • Bài 4 trang 79 vở bài tập Địa lí 9

  Giải bài 4 trang 79 vở bài tập Địa lí 9, Đánh dấu (X) vào ý đúng nhất. Đông Nam Bộ có sức hút mạnh mẽ với lao động cả nước do A. Đông Nam Bộ có nhiều cơ hội việc làm với thu nhập cao hơn. B. điều kiện sống văn minh, hiện đại hơn. C. khí hậu ấm áp, nhiều thắng cảnh tự nhiên nổi tiếng. D. Đông Nam Bộ có nhiều vùng đất chưa khai phá.

  Xem lời giải
 • Bài 5 trang 79 vở bài tập Địa lí 9

  Giải bài 5 trang 79 vở bài tập Địa lí 9, Cho bảng số liệu sau: Hãy vẽ biểu đồ cột chồng thể hiện dân thành thị và nông thôn ở TP. Hồ Chí Minh.

  Xem lời giải
 • Bài 6 trang 80 vở bài tập Địa lí 9

  Giải bài 6 trang 80 vở bài tập Địa lí 9, Đánh dấu (X) vào ý đúng. Tỉ lệ dân hoạt động nông nghiệp ở TP. Hồ Chí Minh đang giảm mạnh không phải do A. nội thành mở rộng ra vùng ngoại ô. B. dân cư hoạt động trong nông nghiệp chuyển sang hoạt động công nghiệp và dịch vụ. C. một bộ phận dân nông thôn đi lập nghiệp ở nơi khác. D. vùng ngoại thị bị ô nhiễm nặng, nông dân phải bỏ đi nơi khác.

  Xem lời giải