Quảng cáo
  • pic

    Mục I, II, III, IV trang 69,70 Vở bài tập Sinh học 7

    Giải mục I, II, III, IV, tính đa dạng, sự thích nghi và tầm quan trọng thực tiễn của động vật không xương sống trang 69,70 VBT Sinh học 7: Ghi rõ tên ngành của 5 nhóm động vật vào ô trống, ghi tên đại diện động vật vào ô trống ở dưới mỗi hình vào bảng 1.

Gửi bài Gửi bài