Bài 3 trang 7 sách Giáo khoa Hóa học 12 Nâng cao

So sánh phản ứng thủy phân este trong dung dịch axit và trong dung dịch kiềm.

Quảng cáo

Đề bài

a) So sánh phản ứng thủy phân este trong dung dịch axit và trong dung dịch kiềm.

b) Hoàn thành các phương trình phản ứng sau:

\(C{H_3}COOC{H_2}C{H_2}CH{\left( {C{H_3}} \right)_2} + {H_2}O\buildrel {{H^ + },{t^0}} \over
\longrightarrow \)

\(C{H_3}OOCC{H_2}C{H_2}CH{\left( {C{H_3}} \right)_2} + {H_2}O\buildrel {{H^ + },{t^0}} \over
\longrightarrow \)

\({C_6}{H_5}COOC{H_3} + NaOH\buildrel {{H_2}O,{t^0}} \over
\longrightarrow \)

\({C_6}{H_5}OOCC{H_3} + NaOH\buildrel {{H_2}O,{t^0}} \over
\longrightarrow \)

Lời giải chi tiết

a) So sánh phản ứng thủy phân este trong dung dịch axit và dung dịch kiềm:

Trong dung dich axit                                 

Trong dung dịch kiềm

Là phản ứng thuận nghịch                       

Là phản ứng 1 chiều còn được gọi là phản ứng xà phòng hóa

 

 

Chậm

Nhanh

 

b)

\(C{H_3}COOC{H_2}C{H_2}CH{\left( {C{H_3}} \right)_2} + {H_2}O\buildrel {{H^ + },{t^0}} \over
\longrightarrow C{H_3}COOH + {\left( {C{H_3}} \right)_2}CHC{H_2}C{H_2}OH\)

\(C{H_3}OOCC{H_2}C{H_2}CH{\left( {C{H_3}} \right)_2} + {H_2}O\buildrel {{H^ + },{t^0}} \over
\longrightarrow {\left( {C{H_3}} \right)_2}CHC{H_2}C{H_2}COOH + C{H_3}OH\)

\({C_6}{H_5}COOC{H_3} + NaOH\buildrel {{H_2}O,{t^0}} \over
\longrightarrow {C_6}{H_5}COONa + C{H_3}OH\)

\({C_6}{H_5}OOCC{H_3} + NaOH\buildrel {{H_2}O,{t^0}} \over
\longrightarrow {C_6}{H_5}OH + C{H_3}COONa\)

Nếu NaOH dư 

\({C_6}{H_5}OH + NaOH\buildrel {{H_2}O,{t^0}} \over
\longrightarrow {C_6}{H_5}ONa + {H_2}O\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close