Bài 3 trang 198 SGK hóa học 12 nâng cao

Hãy dùng hai thuốc thử tự chọn để có thể phân biệt được các kim loại sau: Al; Fe; Mg; Ag. Trình bày cách nhận biết và viết các phương trình hóa học

Quảng cáo

Đề bài

Hãy dùng hai thuốc thử tự chọn để có thể phân biệt được các kim loại sau: \(Al; Fe; Mg; Ag\). Trình bày cách nhận biết và viết các phương trình hóa học.

Lời giải chi tiết

Chọn dung dịch \(HCl\) và dung dịch \(NaOH\).

Dùng dung dịch \(HCl\)

*Cho 4 mẫu kim loại tác dụng với dung dịch \(HCl\) dư:  Mẫu tan và sủi bọt khí là: \(Al; Fe; Mg\). Mẫu còn lại là \(Ag\).

\(\eqalign{
& Mg + 2HCl\buildrel {} \over
\longrightarrow MgC{l_2} + {H_2} \uparrow . \cr 
& Al + 3HCl\buildrel {} \over
\longrightarrow AlC{l_3} + {3 \over 2}{H_2} \uparrow . \cr 
& Fe + 2HCl\buildrel {} \over
\longrightarrow FeC{l_2} + {H_2} \uparrow . \cr} \)

* Nhỏ từ từ dung dịch \(NaOH\) vào ba dung dịch muối vừa hình thành ở trên cho đến dư.

+ Mẫu tạo kết tủa trắng đục là \(MgCl_2^{} \Rightarrow Mg\) 

\(MgCl_2^{} + 2NaOH\buildrel {} \over
\longrightarrow Mg(OH)_2^{} \downarrow + 2NaCl.\)

+ Mẫu tạo kết tủa xanh rêu, hóa nâu ngoài không khí là \(FeCl_2^{} \Rightarrow Fe\)

\(\eqalign{
& FeCl_2^{} + 2NaOH\buildrel {} \over
\longrightarrow Fe(OH)_2^{} \downarrow + 2NaCl. \cr 
& 4Fe{(OH)_2} + {O_2} + 2{H_2}O\buildrel {} \over
\longrightarrow 4Fe{(OH)_3}. \cr} \)

+ Mẫu tạo kết tủa và kết tủa tan dần là \(AlCl_3^{} \Rightarrow Al\)  .

\(\eqalign{
& AlCl_3^{} + 3NaOH\buildrel {} \over
\longrightarrow Al(OH)_3^{} \downarrow + 3NaCl. \cr 
& Al{(OH)_3} + NaOH\buildrel {} \over
\longrightarrow Na[Al{(OH)_4}{\rm{]}} \cr} \)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close