Bài 3 SGK trang 131 hoá học 12 nâng cao

Những bán phản ứng nào sau đây xảy ra ở catot trong quá trình điện phân dung dịch

Quảng cáo

Đề bài

Những bán phản ứng nào sau đây xảy ra ở catot trong quá trình điện phân dung dịch \(CuB{r_2}\)?

\(\eqalign{
& a.C{u^{2 + }}({\rm{dd}}) + 2e \to Cu(r) \cr 
& b.Cu(r) \to C{u^{2 + }}({\rm{dd}}) + 2e \cr 
& c.2{H_2}O + 2e \to {H_2} + 2O{H^ - }({\rm{dd}}) \cr 
& d.2{H_2}O \to {O_2} + 4{H^ + } + 4e \cr 
& e.2B{r^ - }({\rm{dd}}) \to B{r_2}({\rm{dd}}) + 2e \cr} \)

Lời giải chi tiết

Phương trình a và c.

loigiaihay.com

Quảng cáo
close