Quảng cáo
 • Bài đọc 1: Ông Mạnh thắng Thần Gió

  Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng. Ông Mạnh đã làm gì để Thần Gió trở thành bạn của mình. Sử dụng câu hỏi Vì sao?, thực hành hỏi đáp về nội dung câu chuyện. Viết 1 – 2 câu thể hiện sự đồng tình của em với ông Mạnh.

  Xem lời giải
 • Bài đọc 2: Mùa nước nổi

  Bài văn tả mùa nước nổi ở vùng nào? Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng. Vì sao người ta gọi đó là mùa nước nổi? Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng. Tìm và ghi lại 2 hình ảnh về mùa nước nổi trong bài. Gạch chân bộ phận trả lời cho câu hỏi Thế nào. Đặt một câu nói về mùa nước nổi theo mẫu Ai thế nào. Dựa vào những điều vừa nói theo yêu cầu ở bài tập 1 (SGK, trang 94), hãy viết một đoạn văn (ít nhất 4 – 5 câu) về tranh (ảnh) cảnh vật thiên nhiên đó. Hãy viết 4 – 5 câu về một việc em đã chứng kiến hoặc

  Xem lời giải
 • Quảng cáo