Quảng cáo
  • pic

    Lý thuyết sự sôi

    - Mỗi chất lỏng sôi ở một nhiệt độ xác định. Nhiệt độ đó gọi là nhiệt độ sôi.

Gửi bài Gửi bài