Quảng cáo
  • Lý thuyết sự sôi

    - Mỗi chất lỏng sôi ở một nhiệt độ xác định. Nhiệt độ đó gọi là nhiệt độ sôi.

    Xem chi tiết
  • Quảng cáo