Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 87 vở bài tập Địa lí 6

  Giải bài 1 trang 87 vbt Địa lí 6, Dựa vào hai sơ đồ dưới đây Em hãy trả lời các câu hỏi sau

 • pic

  Bài 2 trang 87 vở bài tập Địa lí 6

  Giải bài 2 trang 87 vbt Địa lí 6, a) Em hãy nêu các nhân tố tự nhiên ảnh hưởng đến sự phân bố của thực vật. Những ảnh hưởng đó được biểu hiện như thế nào?

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 88 vở bài tập Địa lí 6

  Giải bài 3 trang 88 vbt Địa lí 6, Em hãy nối các ô chữ dưới đây bằng những mũi tên để hoàn thành sơ đồ biểu hiện ảnh hưởng của con người đến sự phát triển và phân bố thực vật, động vật.

 • pic

  Bài 4 trang 89 vở bài tập Địa lí 6

  Giải bài 4 trang 89 vbt Địa lí 6, Động vật và thực vật có mối quan hệ khăng khít với nhau a) Em hãy nối các ô chữ dưới đây bằng các mũi tên để chỉ mối quan hệ bằng đó.

 • pic

  Bài 5 trang 89 vở bài tập Địa lí 6

  Giải bài 5 trang 89 vbt Địa lí 6, Đánh dấu (X) vào các câu nào đúng dưới đây Bảo vệ động, thực vật trên Trái Đất lại là việc làm cần thiết và cấp bách vì:

Gửi bài Gửi bài