Quảng cáo
 • Bài 1 trang 89 SBT sử 7

  Giải bài tập 1 trang 89 sách bài tập Lịch sử 7. Khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng

  Xem lời giải
 • Bài 2 trang 90 SBT sử 7

  Giải bài tập 2 trang 90 sách bài tập Lịch sử 7. Điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô ☐ trước các câu sau

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
 • Bài 3 trang 91 SBT sử 7

  Giải bài tập 3 trang 91 sách bài tập Lịch sử 7. Điền nội dung kiến thức vào bảng sau về những chủ trương, mục đích của Quang Trung thông qua các chiếu lệnh

  Xem lời giải
 • Bài 4 trang 91 SBT sử 7

  Giải bài tập 4 trang 91 sách bài tập Lịch sử 7. Vua Quang Trung đã có những chính sách gì để phục hồi và phát triển kinh tế sau khi chiến thắng giặc ngoại xâm ?

  Xem lời giải