Quảng cáo
 • pic

  Bài C1 trang 78 sgk vật lí 6

  Giải bài C1 trang 78 SGK Vật lí 6. Tới nhiệt độ nào thì băng phiến bắt đầu đông đặc?

 • pic

  Bài C2 trang 78 sgk vật lí 6

  Giải bài C2 trang 78 SGK Vật lí 6. Trong các khoảng thời gian sau, dạng của đường biểu diễn có đặc điểm gì?

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài C3 trang 78 sgk vật lí 6

  Giải bài C3 trang 78 SGK Vật lí 6. Trong các khoảng thời gian sau, nhiệt độ của băng phiến thay đổi thế nào:

 • pic

  Bài C4 trang 78 sgk vật lí 6

  Giải bài C4 trang 78 SGK Vật lí 6. Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống của các câu sau:

 • pic

  Bài C5 trang 78 sgk vật lí 6

  Giải bài C5 trang 78 SGK Vật lí 6. Hình 25.1 vẽ đường thẳng biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian khi nóng chảy của chất nào?

 • pic

  Bài C6 trang 79 sgk vật lí 6

  Giải bài C6 trang 79 SGK Vật lí 6. Trong việc đúng tượng đồng, có những quá trình chuyển thể nào của đồng?

 • pic

  Bài C7 trang 79 sgk vật lí 6

  Giải bài C7 trang 79 SGK Vật lí 6. Tại sao người ta dùng nhiệt độ của nước đá đang tan làm một mốc đo nhiệt độ?

Gửi bài Gửi bài