Quảng cáo
 • pic

  Mục 1,2, ghi nhớ trang 49,50 Vở bài tập Sinh học 6

  Giải mục 1,2, có những loại lá biến dạng nào, biến dạng của lá có ý nghĩa gì và ghi nhớ trang 49,50 VBT Sinh học 6: Hãy liệt kê tất cả những đặc điểm về hình thái và chức năng của các loại lá biến dạng đã tìm hiểu vào bảng dưới đây.

 • pic

  Câu hỏi 3 trang 50 Vở bài tập Sinh học 6

  Giải câu hỏi 3 trang 50 VBT Sinh học 6: Hãy phát hiện thêm những cây khác ở địa phương của bạn, nói rõ lá biến dạng đó có tác dụng gì đối với cây?

 • Quảng cáo

Gửi bài