Quảng cáo
 • pic

  Hành động nói trang 62 SGK Ngữ văn 8 tập 2

  Soạn bài Hành động nói - Ngữ văn 8 tập 2. Câu 3. Đoạn trích dưới đây có ba câu chứa từ hứa. Hãy xác định kiểu hành động nói được thực hiện trong mỗi câu ấy.

 • pic

  Hịch tướng sĩ trang 55 SGK Ngữ văn 8 tập 2

  Soạn bài Hịch tướng sĩ trang 55 SGK Ngữ văn 8 tập 2. Câu 1. Phát biểu cảm nhận về lòng yêu nước của Trần Quốc Tuấn được thể hiện qua bài hịch.

 • Quảng cáo

Gửi bài Gửi bài