Quảng cáo
  • Bài thực hành trang 174 SGK Địa lí 6 Cánh Diều

    Hãy điền bốn đại dương chính trên thế giới vào lược đồ trống đã chuẩn bị. Hãy tưởng tượng, em sẽ thực hiện một cuộc thám hiểm vòng quanh thế giới bằng đường biển mà điểm bắt đầu và kết thúc là ở Việt Nam. a. Em sẽ phải đi qua các đại dương nào? b. Hãy tìm con đường ngắn nhất để đi vòng quanh thế giới bằng đường biển. Giải thích sự lựa chọn của mình.

    Xem lời giải
  • Quảng cáo