Quảng cáo
 • Hoạt động thực hành trang 76

  1. Hoàn thành sơ đồ theo gợi ý sau: 2. Vẽ tranh về một việc làm giúp bảo vệ môi trường sống của thực vật và động vật.

  Xem lời giải
 • Hoạt động vận dụng trang 77

  Chia sẻ với các bạn về việc làm của người dân nơi em ở có ảnh hưởng tốt hoặc không tốt đến môi trường sống của thực vật và động vật.

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
 • Bây giờ, em có thể trang 77

  1. Nêu được tên và môi trường sống của thực vật và động vật 2. Biết phân loại thực vật và động vật theo môi trường sống. 3. Thực hiện được các việc làm bảo vệ môi trường sống của thực vật và động vật.

  Xem lời giải