Bài 2 trang 91 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 2

Giải bài tập Hãy chọn những từ thích hợp điền vào các chỗ trống:

Quảng cáo

Đề bài

Hãy chọn những từ thích hợp điền vào các chỗ trống:

a. Polime thường là chất.......không bay hơi.

b. Hầu hết các polime đều.....trong nước và các dung môi thông thường.

c. Các polime trong nước và các dung môi thông thường có sẵn trong tự nhiên gọi là polime......còn các polime do con người tổng

hợp ra từ các chất đơn giản gọi là polime......

d. Polietilen và poli(vinyl clorua) là loại polime......còn tinh

bột và xenlulozơ là loại polime........

Lời giải chi tiết

a. Polime thường là chất rắn không bay hơi.

b. Hầu hết các polime đều không tan trong nước và các dung môi thông thường.

c. Các polime trong nước và các dung môi thông thường có sẵn trong tự nhiên gọi là polime thiên nhiên còn các polime do con người tổng

hợp ra từ các chất đơn giản gọi là polime tổng hợp.

d. Polietilen và poli(vinyl clorua) là loại polime tổng hợp còn tinh

bột và xenlulozơ là loại polime thiên nhiên.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 54. Polime
Gửi bài