Bài 2 trang 80 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1

Giải bài 2 trang 80 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1

Quảng cáo

Đề bài

Viết các phương trình hoá học thực hiện chuỗi biến hoá sau:

\(Cu\buildrel {(1)} \over
\longrightarrow CuC{l_2}\buildrel {(2)} \over
\longrightarrow Cu{(OH)_2}\buildrel {(3)} \over
\longrightarrow CuS{O_4}\buildrel {(4)} \over
\longrightarrow Cu\buildrel {(5)} \over
\longrightarrow CuS\)

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{
& (1)\,\,Cu\,\, + \,C{l_2}\,\xrightarrow{{{t^o}}}\,CuC{l_2} \cr
& (2)\,\,CuC{l_2}\,\, + \,\,\,2KOH\,\,\, \to \,\,Cu{(OH)_2} \downarrow \,\, + \,\,2KCl \cr
& (3)\,\,\,Cu{(OH)_2}\,\,\, + \,\,\,{H_2}S{O_4}\,\, \to \,\,CuS{O_4}\,\, + \,\,2{H_2}O \cr
& (4)\,\,\,CuS{O_4}\,\, + \,\,Zn\,\,\, \to \,\,\,ZnS{O_4}\,\,\, + \,\,Cu \cr
& (5)\,\,Cu\,\, + \,\,S\,\,\xrightarrow{{{t^o}}}\,\,CuS \cr} \)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2K9 Tham Gia Group Giải Đề Thi Vào 10 Các Tỉnh

close