Bài 2 trang 68 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1

Giải bài 2 trang 68 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1

Quảng cáo

Đề bài

Trường hợp nào sau đây xảy ra phản ứng hoá học?

a) Cho bạc vào dung dịch axit sunfuric loãng.

b) Cho một ít bột sắt vào dung dịch axit clohidric.

c) Sục khí sunfurơ vào dung dịch axit clohidric.

d) Cho đồng vào dung dịch axit sunfuric đặc và đun nóng.

e) Cho canxi cacbonat vào dung dịch axit clohidric.

Viết phưong trình hoá học của phản ứng nếu có.

Lời giải chi tiết

a) \(Ag\,\, + \,\,{H_2}S{O_4}\,(\text{loãng})\,\,\, \to \,\,\) không phản ứng

b) \(Fe\,\, + \,\,2HCl\,\,\, \to \,\,FeC{l_2}\,\,\, + \,\,{H_2} \uparrow \) 

c) \(S{O_2}\,\, + \,\,HCl\,\,\, \to \) không phản ứng

d) \(Cu\,\, + \,\,2{H_2}S{O_4}\,(\text{đặc})\,\,\xrightarrow{{{t^o}}}\,\,CuS{O_4}\,\, + \,\,S{O_2} \uparrow \,\, + \,\,2{H_2}O\)

e)  \(CaC{O_3}\,\, + \,\,\,2HCl\,\,\, \to \,\,\,CaC{l_2}\,\, + \,\,\,C{O_2} \uparrow \,\, + \,\,2{H_2}O\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải