Bài 2 trang 250 sách giáo khoa hóa học 12 nâng cao

Trình bày cách nhận biết sự có mặt của các cation đó trong A

Quảng cáo

Đề bài

Cho các dung dịch A chứa các cation \(B{a^{2 + }},F{{\rm{e}}^{3 + }},C{u^{2 + }}\) . Trình bày cách nhận biết sự có mặt của các cation đó trong A.

Lời giải chi tiết

Nhỏ dung dịch H2SO4 loãng vào dung dịch:
+ Kết tủa trắng không tan trong axit xuất hiện \( \Rightarrow B{a^{2 + }}.\)

\(B{a^{2 + }} + SO_4^{2 - } \to BaS{O_4} \downarrow \) 

Lọc bỏ kết tủa thu dung dịch. Nhỏ từ từ dung dịch NH3 vào dung dịch cho đến khi kết tủa không còn thay đổi nữa.

+ Kết tủa đỏ nâu xuất hiện \( \Rightarrow F{e^{3 + }}\)

\(F{{\rm{e}}^{3 + }} + 3N{H_3} + 3{H_2}O \to F{\rm{e}}{\left( {OH} \right)_3} \downarrow  + 3NH_4^ + .\) 

+ Thu được dung dịch xanh lam \( \Rightarrow C{u^{2 + }}\)

\(\eqalign{
& C{u^{2 + }} + 2N{H_3} + 2{H_2}O \to Cu{\left( {OH} \right)_2} \downarrow + 2NH_4^ + \cr 
& Cu{\left( {OH} \right)_2} + 4N{H_3} \to Cu\left( {N{H_3}} \right)_4^{2 + } + 2{\rm{O}}{H^ - }. \cr} \)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close