Bài 2 trang 219 SGK hóa học 12 nâng cao

Có các ion riêng biệt trong dung dịch là Ion có tính oxi hóa mạnh nhất và ion có tính oxi hóa yếu nhất lần lượt là:

Quảng cáo

Đề bài

Có các ion riêng biệt trong dung dịch là \(N{i^{2 + }},Z{n^{2 + }},A{g^ + },S{n^{2 + }},A{u^{3 + }},P{b^{2 + }}\). Ion có tính oxi hóa mạnh nhất và ion có tính oxi hóa yếu nhất lần lượt là:

\(\eqalign{
& A.P{b^{2 + }} \text{ và }  {\rm{ }}N{i^{2 + }}\;\;\;\;\;\;\;B.A{g^ + } \text{ và } {\rm{ }}Z{n^{2 + }} \cr 
& C.A{u^{3 + }} \text{ và } {\rm{ }}Z{n^{2 + }}\,\,\,\,\,\,\,\;\;D.N{i^{2 + }}\text{ và } {\rm{ }}S{n^{2 + }} \cr} \) 

Lời giải chi tiết

Chọn C.

Quảng cáo
close