Bài 2 trang 193 SGK Vật Lí 11 Nâng cao

Một thanh dẫn điện dài 20cm

Quảng cáo

Một thanh dẫn điện dài 20cm tịnh tiến trong từ trường đều, cảm ứng từ B = 5.10-4 T. Vectơ vận tốc của thanh vuông góc với vectơ cảm ứng từ và có độ lớn bằng 5 m/s. Tính suất điện dộng cảm ứng trong thanh.

Giải

l = 20 (cm) = 0,2 (m)

Từ trường đều B = 5.10-4 (T)

\(\overrightarrow v \bot \overrightarrow B \); v = 5 m/s

Suất điện động cảm ứng trong thanh: \(\left| {{e_C}} \right| = Blv\sin \phi \)

Thay số: \(\left| {{e_C}} \right|{\rm{ }} = {\rm{ }}{5.10^{ - 4}} \times 0,2 \times 5 \times \sin90^\circ {\rm{ }} = {\rm{ }}0,{5.10^{ - 3}}\left( V \right)\)

Hay \(\left| {{e_C}} \right| = {\rm{ }}0,5{\rm{ }}\left( {mV} \right)\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài