Bài 2 trang 142 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1

Giải bài 2 trang 142 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1

Quảng cáo

Đề bài

Cho các chất sau: \(Ca{\left( {OH} \right)_2},HCl,CaC{O_3},CaC{l_2},N{a_2}C{O_3}\)

Từng cặp chất nào tác dụng được với nhau?

Viết phương trình hoá học.

Lời giải chi tiết

Các phương trình hóa học

\(\eqalign{
& Ca{(OH)_2}\,\,\, + \,\,\,2HCl\,\,\, \to \,\,CaC{l_2}\,\, + \,\,2{H_2}O \cr
& Ca{(OH)_2}\,\,\, + \,\,\,N{a_2}C{O_3}\,\, \to \,\,CaC{O_3}\, \downarrow \,\, + \,\,2NaOH \cr
& 2HCl\,\,\, + \,\,\,CaCO\,\,\, \to \,\,\,CaC{l_2}\,\, + \,\,\,C{O_2} \uparrow \,\, + \,\,{H_2}O \cr
& 2HCl\,\,\, + \,\,\,N{a_2}C{O_3}\,\, \to \,\,\,\,2NaCl\,\, + \,\,C{O_2} \uparrow \,\, + \,\,{H_2}O \cr
& CaC{l_2}\,\, + \,\,N{a_2}C{O_3}\,\, \to \,\,\,CaC{O_3}\, \downarrow \,\, + \,\,2NaCl \cr} \)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

list
close
Gửi bài Gửi bài