Quảng cáo
 • pic

  Phiên mã

  Lý thuyết phiên mã: khái niệm phiên mã, dịch mã, những diễn biến chính trong quá trình phiên mã và dịch mã

 • pic

  Dịch mã

  Khái niệm dịch mã, những diễn biến chính trong quá trình dịch mã

 • Quảng cáo
 • pic

  Câu 1 trang 14 SGK Sinh học 12

  Giải bài tập Câu 1 trang 14 SGK Sinh học 12. Hãy trình bày diễn biến quá trình phiên mã và kết quả của nó.

 • pic

  Câu 2 trang 14 SGK Sinh học 12

  Giải bài tập Câu 2 trang 14 SGK Sinh học 12. Quá trình dịch mã tại riboxom diễn ra như thế nào?

 • pic

  Câu 3 trang 14 SGK Sinh học 12

  Giải bài tập Câu 3 trang 14 SGK Sinh học 12. Nêu vai trò của pôliribôxôm trong quá trình tổng hợp protein?

 • pic

  Câu 4 trang 14 SGK Sinh học 12

  Giải bài tập Câu 4 trang 14 SGK Sinh học 12. Một số đoạn gen có trình tự các nuclêôtit như sau:

 • pic

  Câu 5 trang 14 SGK Sinh học 12

  Giải bài tập Câu 5 trang 14 SGK Sinh học 12. Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất:

Gửi bài