Quảng cáo
 • Bài 1 trang 107

  Vẽ biểu đồ hình quạt tròn biểu diễn dữ liệu từ bảng thống kê sau: Số lượng con vật nuôi tại nông trường Phong Phú

  Xem chi tiết
 • Bài 2 trang 107

  Sử dụng các thông tin từ biểu đồ bên dưới để trả lời các câu hỏi a) Biểu đồ biểu diễn các thông tin về vấn đề gì? b) Có bao nhiêu đối tượng được biểu diễn? c) Tỉ lệ phần trăm của mỗi đối tượng so với toàn thể?

  Xem chi tiết
 • Quảng cáo
  decumar
  Quảng cáo
 • Bài 3 trang 107

  Hãy biểu diễn dữ liệu từ bảng thống kê sau đây vào biểu đồ: Tỉ lệ ngân sách cấp cho các dự án bảo vệ môi trường của thành phố A

  Xem chi tiết
 • Bài 4 trang 108

  Hãy phân tích dữ liệu được biểu diễn trên biểu đồ sau:

  Xem chi tiết
 • Bài 5 trang 108

  a) Hãy phân tích dữ liệu được biểu diễn trên biểu đồ sau: b) Dựa vào sự phân tích biểu đồ trên, trong buổi liên hoan cuối năm khối lớp 7 nên mua những loại nước uống nào?

  Xem chi tiết